Dokumentation


Gennem individuelle uddannelsesplaner, målsætning, evaluering og opfølgning sikres en tilpasset uddannelse, kompetencebevis og systematisk journalisering i overensstemmelse med serviceloven.

Dokumentation STU

Inden uddannelsens start udarbejder UU-vejleder en individuel uddannelsesplan for eleven. UU-vejlederen udfylder i samarbejde med eleven de overordnede mål for elevens uddannelse.

STU samarbejder med eleven om at fastsætte delmål for hvert uddannelsesår. Der laves hertil en pædagogisk handleplan for, hvordan målene opnås. Målene evalueres løbende og justeres efter behov.

Mindst en gang årligt afholdes der et opfølgningsmøde for UU-vejleder, elev, uddannelsessted og evt. forældre og sagsbehandler.

Uddannelsen tilrettelægges individuelt og i videst muligt omfang under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Ved endt uddannelse udarbejdes et kompetence-bevis, hvor elevens ressourcer og kompetencer beskrives. Derudover beskrives hvilke erfaringer og færdigheder den unge har opnået, samt hvilke sociale, erhvervsmæssige og beskæftigelsesmæssige kompetencer, den unge har opnået.

Der arbejdes systematisk i journaliseringssystemet EG sensum, hvor den daglige journalføring udarbejdes samt kvalitetssikres.​

Dokumentation Virksomhedspraktik

Ertebjerggaard udarbejder dokumentation for praktikantens virksomhedspraktik således at Jobcenteret får en konkret og præcis tilbagemelding på praktikken.
Når virksomhedskonsulenten kommer på besøg for at samle op på praktikken, kan praktikanten forvente, at der bl. a. vil have fokus på:

  • Dokumentation af praktikantens fremmøde og fravær
  • Praktikantens effektivitet
  • Om der er sket en udvikling i praktikantens opgaver – hvilken type og hvor mange?
  • Om der er sket en udvikling i, hvor mange timer praktikanten kan arbejder
  • Hvordan praktikanten håndterer udfordringer

Det er alt sammen med til at give virksomhedskonsulenten et godt billede af, hvilket potentiale praktikanten har, og hvilke udfordringer der skal arbejdes med.

Dokumentation serviceloven §85 og §86

​Der udarbejdes fra den kommunale handleplan §141 indsatsmål. Vi arbejder med dokumentation og effektmåling (SMARTE mål) af vores pædagogiske indsats. I udarbejdelsen af delmål brydes store mål ned i håndterlige delmål, så borgeren oplever at lykkes og dermed kunne mestre en større del af sit liv end tidligere.

Vi evaluerer delmål hver 3. måned sammen med borger samt indkalder sagsbehandler til statusmøde en gang årligt eller efter anden aftale.

Der arbejdes systematisk i journaliseringssystemet EG sensum, hvor den daglige journalføring udarbejdes samt kvalitetssikres.​