Vi tilbyder STU og støttetilbud efter servicelovens paragraf 85 og 86


STU-uddannelse og støttetilbud hos Ertebjerggaard: Vejen mod beskæftigelse og et selvstændigt liv. Se vores beskrivelser af vores ydelser nedenfor

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Vi er specialiseret i at få vores elever videre i beskæftigelse efter STU og afklaringsforløb. Vores linjer beskæftiger sig med områder, hvor vi ved, at vores elever og andre kan komme videre i beskæftigelse. I samarbejde med det lokale erhvervsliv og kommunale virksomhedskonsulenter skaber vi praktikforløb og jobs i bl.a. Harald Nyborg, Børnehaver, Plejehjem, Landbrug.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et treårigt uddannelsestilbud for unge mellem 16-25 år med særlige behov. De unge har ofte autisme, udviklingshæmning eller ADHD, men hos os er der plads til alle​.

Det er tre vigtige år, hvor den unge lærer at tage ansvar for eget liv. Også når det gælder uddannelse, fritids- og ungdomsliv og det fremtidige arbejdsliv.

Vi har fokus på muligheder, inspirerer, vejleder og støtter eleven, og er på den måde med til at skabe en realistisk fremtid efter STU. En fremtid med et arbejdsliv, hvad enten det er via uddannelse, et beskæftigelsesfremmende tilbud eller direkte på arbejdsmarkedet.

Vi tror på, at vejen til fællesskaber, selvforsørgelse og et meningsfyldt medborgerskab er et arbejde.

Undervisningen er skemalagt og tilpasset elevens behov og ønsker. Vi arbejder individuelt med elevens uddannelses, de fælles kompentencemål og de faglige aktiviteter på faglinjen.

STU – Målgruppe

Vores målgruppe er unge mellem 16-25 år, som af fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Vores unge elever har typisk generelle indlæringsvanskeligheder, ofte kombineret med kognitive diagnoser så som autisme, ADHD, angst og lignende, udadreagerende/indadreagerende adfærd.

Ved almenfagene dansk og matematik samarbejder vi med VUC i Slagelse. Alle elever modtager derudover ADL-undervisning to gange om ugen. Her bliver du undervist i kost og motion, husholdning og økonomi, krop og seksualitet samt samfund og medborgerskab.

Praktik er en prioritet, og vi arbejder fokuseret for at skabe meningsfulde og lærerige eksterne praktikforløb, som i mange tilfælde også kan bidrage til en hurtigere afklaring af eleven og elevens fremtid efter STU.

Vores succesrate for fremtidig beskæftigelse efter STU er at alle vores STU elever er i flexjob efter STU.

STU afsluttes med en translokation hvor STU beviset udleveres.

Ressourceforløb

Hvem bevilger et ressourceforløb?

Det er kommunens rehabiliteringsteam, der tager stilling til dine muligheder.

Teamet indkalder dig og din sagsbehandler til et møde. På baggrund af mødet vurderer de, om du skal bevilges et ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller fortsætte i dit nuværende tilbud.

Formålet med et ressourceforløb er at udvikle din arbejdsevne

Målet er, at du kan komme i et job eller uddannelse, som passer til netop din arbejdsevne. Ressourceforløb er til dig, som har komplekse problemer, der kræver en ekstra indsats for, at du kan komme i arbejde eller uddannelse.

Hvad kræver det at komme på ressourceforløb?

Det er en betingelse for at få ressourceforløb, at borgeren ud over ledighed har komplekse problemer, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Den slags problemer kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af tværgående indsatser.

Ertebjerggaard Ressourceforløb er altid individuelt og tilrettelægges med det enkelte menneskes ønsker, muligheder og ressourcer i centrum.

Vi har mulighed for at tage særlige hensyn i form af fx skærmede arbejdspladser, fleksible mødetider og langsom optrapning af arbejdstiden. Vi samarbejder om at udvikle den enkeltes arbejdsevne og fastsætte konkrete mål og delmål ud fra den aktuelle situation, individuelle ønsker og relevant myndighed.

Målet med et Ertebjerggård Ressourcefoløb er at afdække eventuelle skånehensyn, udvikle arbejdsevne og afklare fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Der fremsendes løbende progressionsrapporter til myndighed og afsluttende rapport efter end forløb.

Forløbene tilrettelægges efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Virksomhedspraktik

Vi ansætter løbende medarbejdere i virksomhedspraktik i vores socialøkonomiske virksomheder. Virksomhedspraktikken hos os varer som oftest en måned og finder sted efter Lov om aktiv beskæftigelsespolitik § 42.

Vi tilgodeser og understøtter dine faglige interesser inden for en bred vifte af brancher og ønsker. Vi tilbyder et trygt og anerkendende lærings- og arbejdsmiljø, og lægger vægt på, at være er en rummelig og åben arbejdsplads, hvor trivsel, selvudvikling og fællesskab er nøgleord.

Kom i prøvepraktik

For at du er sikker på, at Ertebjerggaard er det rigtige for dig, har mulighed for en prøvepraktik (”snusepraktik”) på Ertebjerggaard inden du siger ja. Praktikken varer cirka en uge.

LAB-forløb

Vi tilbyder forløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB-forløb) til unge, som af forskellige årsager ikke kan gennemføre et ordinært uddannelses- eller beskæftigelsesforløb.

Målgruppe

Vores LAB-forløb er målrettet psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år. De unge har typisk diagnoser så som autisme, angst, depression, anden psykisk sårbarhed eller indlæringsvanskeligheder. Der er tale om unge, som ikke kan være i ordinært job eller uddannelse, med de støttemuligheder der tilbydes dér.

Formål

Formålet med et LAB-forløb er at opkvalificere eller realkompetenceafklare den unge fagligt, socialt og personligt, så han/hun bliver i stand til at gennemføre enten videre uddannelse eller beskæftigelse.

Individuelt tilpassede LAB-forløb

Et LAB-forløb på Ertebjerggaard vil altid være tilpasset den enkelte unge og dennes individuelle udfordringer, kompetencer og behov. Vi opstiller i samarbejde med kommunen og den unges individuelle mål inden for det faglige, sociale og personlige felt.

Et LAB-forløb på Ertebjerggaard kunne fx indebære:

  • Undervisning på erhvervslinje med fokus på oplæring og afklaring
  • Virksomhedsbesøg
  • Gruppepraktik og/eller individuel praktik hos virksomheder
  • Arbejde med personlige mestringsstrategier
  • Undervisning i kommunikation og arbejdspladskultur
  • Afklaring af støttebehov ved fremtidig beskæftigelse
  • Koordinerende kontaktunderviser, der afholder faste samtaler og koordinerer med det øvrige netværket
  • Morgenmad og frokost sammen med de øvrige unge som en del af ungdomsmiljøet
  • Tilbud om klub

Tilgang

Vores tilgang er en helhedsorienteret indsats, hvor vi kontinuerligt forholder os til den unges støttebehov og støtter ham/hende i at tilegne sig nye mestringsstrategier. Eksempelvis vil den unge lære strategier til at kunne begå sig ift. overgange, en arbejdsplads og skift i form og indhold i løbet af en dag.

Varighed og omfang

Et LAB-forløb består af moduler á 13 ugers varighed, som løbende kan forlænges med yderligere 13-ugers moduler. Oftest vil forløb der strækker sig udover de 13 uger være at foretrække af hensyn til de unges sårbarhed.

Efter hvert modul evaluerer vi i samarbejde med den unge og kommunen, om forløbet giver mening, og om den unge har oplevet fremskridt i forhold til at komme tættere på beskæftigelse eller uddannelse. På den måde sikres det, at forløbet lever op til LAB-lovens bestemmelser.

LAB-mentor

Ved behov kan Ertebjerggaard STU støtte den unge i overgangen til videre uddannelse eller beskæftigelse via LAB-mentor. Et sådan forløb bevilges af kommunen og tilrettelægges mellem Ertebjerggaard STU, den unge og det nye uddannelses-/beskæftigelsessted, og kan have varighed af 3-6 måneder.

Vil du høre mere om vores LAB-forløb?

Hvis du er sagsbehandler, og ønsker at høre mere om vores LAB-forløb og indsatser, herunder priser, kontakt udviklingschef Anne Sofie Hjorth.

Beskyttet beskæftigelse

Der er åbnet for indskrivning til Ertebjerggaard beskæftigelsestilbud hele året.

Læs hele beskyttet beskæftigelse

Forløb efter LAB § 32 og efter SEL § 103 og §104 skal ske efter henvisning fra din kommune.

Kontakt os gerne og hør mere.

Serviceloven paragraf 85 og paragraf 86

Omfanget af støtte tilpasses til den enkeltes behov

Ertebjerggaard yder støtte og vejledning efter serviceloven paragraf 85 og  paragraf 86 i borgerens eget hjem. Vi løser også enkeltmandsprojekter efter forudgående grundig visitation. Akut visitation er også mulig.

Vi skaber rammerne, så de passer til den enkeltes behov. Formålet er at skabe en tryg og stabil hverdag med fokus på det gode liv, hvor den enkeltes ressourcer sættes i centrum hvor afsættet tages i borgers nærmeste udviklingszone.

I forbindelse med at modtage paragraf 85 og paragraf 86 er det muligt at leje en lejlighed af Ertebjergård.

Målgruppe paragraf 85 og paragraf 86

Målgruppen for paragraf 85 og paragraf 86 er borgere 18-60 år, der bor i egen bolig med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykiatrisk funktionsevne eller sociale udfordringer. Borgerne har derfor brug for socialpædagogisk støtte, vejledning i hverdagen.

Vi arbejder ud fra borgerens VUM-udredning samt øvrig relevant udredning på den enkelte borger, som visiteres til tilbuddet.

Støtten er individuelt tilrettelagt med henblik på at understøtte selvstændighed og mestring i eget liv.

Støtten tilrettelægges med afsæt i bevillingen, herunder den kommunale handleplan §141indsatsmål. Vi arbejder med dokumentation og effektmåling (SMARTE mål) af vores pædagogiske indsats. I udarbejdelsen af delmål brydes store mål ned i håndterlige delmål, således at borgeren oplever at lykkes og dermed kunne mestre en større del af sit liv end tidligere.

Vi evaluerer delmål hver 3. måned samt indkalder sagsbehandler til statusmøde en gang årligt eller efter anden aftale.

Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere og igangsætte opgaver så selvstændigt som muligt.

Støtten leveres via personlig kontakt i borgerens lejlighed og kan suppleres efter behov ved telefon/SMS, mail, Skype eller lignende.

Støtten udføres fortrinsvis af medarbejdere med en pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden faglig relevant baggrund.

Der sammensættes et team til den enkelte borger, så borgeren mødes af kendt personale med kompetencer til at varetage den individuelt tilrettelagte støtte.

Støtten kan ydes inden for en eller flere af følgende temaer:

  • Praktiske opgaver i hjemmet, herunder f.eks. støtte til rengøring, indkøb, tøjvask mv.
  • Egenomsorg, herunder f.eks. støtte til personlig hygiejne, påklædning, personlig fremtræden mv.
  • Sundhed, herunder f.eks. støtte til psykoedukation/indsigt i og forståelse for egen livssituation, ledsagelse til helbredsmæssig udredelse og behandling mv.
  • Kommunikation, herunder f.eks. støtte til at læse og forstå post, kontakt til offentlige myndigheder, dialog med omgivelser mv.
  • Samfundsliv, herunder f.eks. støtte til økonomi, skole, uddannelse, aktivering, beskæftigelse mv.
  • Socialt liv, herunder f.eks. støtte til at indgå i/udvikle sociale relation, konflikthåndtering, deltage i sociale aktiviteter i nærområdet, fritidsinteresser mv.

Kollegie for elever som

Har du behov for et sted at bo og for bo træning inden du, på et senere tidspunkt skal flytte i din egen bolig, er kollegiet måske en mulighed.

For at kunne bo på kollegiet skal man via sin sagsbehandler visiteres.

På Ertebjerggaard tilbyder vi egne kollegieværelser med støtte efter servicelovens §85. Vores kollegieværelser er til dig, der ønsker at bo selv, men stadig med voksne omkring dig, der kan støtte med dagligdagens praktiske gøremål og udfordringer.

  • Du kan for eksempel få støtte til vask og madlavning og økonomistyring, og til at læse papirer fra kommunen
  • har brug for hjælp til at blive klar til at bo i egen bolig, eller som synes det er rart at bo et sted, hvor der også er andre unge, og adgang til fællesaktiviteter
  • skal eller er i gang med at tage din uddannelse på STU Ertebjerggaard
  • er i gang med en uddannelse eller med et arbejde, og som har brugt for at bo i trygge omgivelser, hvor der er adgang til voksenkontakt.
  • er i gang med en uddannelse eller med et arbejde, og som har brugt for at bo i trygge omgivelser, hvor der er adgang til voksenkontakt.
  • Har lang transport til og fra uddannelse/beskæftigelse
  • Vi styrker det sociale fællesskab og har mange fælles højdepunkter i kalenderen, også sammen med andre skoler. F.eks. filmaftner, fællesspisning, teaterfestival, koncerter, studieture, aktioner, caféaftener, boldspil, udflugter til stranden og meget mere.

Prøvelejlighed

Ertebjerggaard har en prøvelejlighed, som er for dig, der skal prøve at bo alene.

Her får du afklaret dine behov for fremtidig støtte og evt. hjælpemidler således at du kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Der er mulighed for at kontakte til personalet døgnet rundt​.